Zajišťujeme také Ověření, legalizace dokumentů na příslušných úřadech, soudní překlady. Kontaktujte nás

Bezvízové státy

DohodA o bezvízovém styku S ČR
COVID 19 Aktuálně
Rozcestník - aktuální informace k cestám do zahraničí

Seznam bezvízových států

PRo Krátkodobý pobyt

Evropa

Všechny státy kromě Ruska a Běloruska

*Bezvízový styk při cestě do USA platí pro občany ČR s cestovním pasem s biometrickými údaji a po zaregistrování v systému ESTA.V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie/EHP se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU (tzv. volný pohyb osob) a to na základě čl. 18 Smlouvy o založení ES, který stanoví, že "každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států". Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Jako cestovní doklad je možné použít občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, pokud nemá oddělenou vyznačenou část (tj. bez odstřiženého rohu). Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví.

Volný pohyb osob platí též pro státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a Švýcarsko.